معرفی یک ماله کش رژیم؛ بهمن آزاد (انگلیسی)

از نکات جالب توجه در سابقه ایشون این است که جناب “آزاد” مدیر سابق مرکز مطالعات خاورمیانه در “دانشگاه راتگرز” بوده, یعنی مقر اصلی هوشنگ امیر احمدی! (منبع) این مصاحبه با ایشون بعد از مرگ قاسم سلیمانیه:

بیشتر بخوانید