۱۲فروردین ۱۳۵۸؛ روزی که ایران خودکشی کرد!

روزنامه کیهان تسخیر شده دکتر مصباح زاده در شماره روز ۱۲ فروردین ۵۸ خبر داد: «با ۱۸ میلیون رای، رژیم ایران، جمهوری اسلامی شد.» خمینی ملعون هم که از خودکشی «ملی» ایرانیان در پوستش نمیگنجید، اعلام کرد ۱۲ فروردین روز

بیشتر بخوانید