عملیات «سرکوب» کرونا توسط یگان ویژه ناجا! (یا: نظام ها و سلسله مراتب توسری)

خود عکسها نیازی به شرح ندارند، ولی من به این بهانه یک نکته کلیدی را توضیح میدهم: اینکه با ماشین ضد شورش، پرچم و آبپاشی روی آسفالت (نه حتی پیاده رو!) نمیشود به جنگ کرونا رفت را هر کسی میتواند

بیشتر بخوانید