بدبخت کشوری که احتیاج به قهرمان دارد…!

آن که حقیقت را نمی داند فقط بی شعور است، اما آن که حقیقت را می داند و آن را دروغ می نامد ، تبهکار است…!آندره آ: بدبخت کشوری که قهرمان ندارد!گالیله: نه. بدبخت کشوری که احتیاج به قهرمان دارد…!زندگی

بیشتر بخوانید