رهبر نفهم انقلاب اسلامی و توهم فهمیدن!

حرفهای اخیر خامنه ای در نفهمیدن مردم را میتوان فقط با اشاره به نمونه انقلاب ۵۷ و آن نسلی که این آدمخواران را بر ایران حاکم کرد، درست خواند؛ گر نه نسلی که فرسنگ ها از رهبر دیوانه جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید