قبح زدایی از گروه تروریستی کومله بخاطر کینه از شاهزاده

چپ ایرانی نسبت به سه چیز تعهد ندارد: ایران، آزادی، رفاه اینکه میگویم نسبت به ایران تعهدی ندارند معنایش این است که دغدغه اصلی اینها همواره مبارزه با امریکا و اسرائیل و غرب بوده و تمام فعالیتهای پنجاه شصت سال

بیشتر بخوانید