تکفیر یا انتقاد؟ − فرهنگ بحث در میان ما- کریم فخرایی

غوغا، مشاجره، اتهام‌زنی، تکفیر و از آن طرف تقیه، پرده‌پوشی و سکوت. این وضعی است که بر بحث‌های “اپوزیسیون” حاکم است. بررسی‌ای در این باره – نگاه یک فعال و تحلیل‌گر سیاسی در داخل کشور.

بیشتر بخوانید