نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام – موسا حاتمیان

خدای ناکرده گمان نشود، که این سخنان یکی از ساکنان بخش زنجیری ها یا لختی های امین آباد تهرانست، نه ابدا، بلکه این پژواک فریاد محمد و علی از حرا تا احد است، که همین امروز همچو باد معده ای یکصدهزار و چهارصد ساله، از شیخک آیت اللهی بدر آمد

بیشتر بخوانید