معرفی یک کتابخانه رایگان

یکی از کارهایی عملی مفید و موثری که یک ایرانی در خارج کشور میتواند انجام دهد جمع آوری کتابهای مختلف ممنوعه و آگاهی بخش در یک سایت است تا هموطنان مان که اغلب اهل پول دادن برای مطالعه نیستند، بصورت

بیشتر بخوانید