صادق هدایت میگه توی دنیا دو طبقه مردم هستند: بچاپ و چاپیده

هر ایرانی باید برای یک بار هم که شده باید این رمان را بخواند. حاجی آقایی که صادق هدایت توصیف کرده است، قرن هاست که در این سرزمین حکمرانی میکند و میچاپد و به ریش بلند حماقت عده کثیری میخندد!

بیشتر بخوانید