اعتصابات اخیر، بیم ها و امیدها و مشکل فقدان رهبری

موج جدید اعتصاب کارکنان صنعت نفت از هفته پیش، آغاز و گفته شده ممکن است کارکنان رسمی شرکت نفت نیز به این اعتصابات بپیوندند: در پی اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، کارکنان

بیشتر بخوانید