حمله کارگران معدن آزادشهر به اتومبیل حسن روحانی (نزدیک ۳ سال پیش)

با افزایش (بخوانید کاهش) حقوقی که برای سال ۱۳۹۹ تصویب کردند شاهد صحنه های اینچنینی بیشتری خواهیم بود. پتانسیل اعتراضی در کارگران بسیار بالا است. باید مواظب چپها بود تا این پتانسیل را به گند نکشند!

بیشتر بخوانید