سازمان ملل نگران نقض حقوق بشر در توئیتر است!

تا زمانی که توئیتر در دست چپ گراهای افراطی بود و حساب مخالفین را می بست و خبرهای آنها را سانسور میکرد، سازمان ملل ساکت بود و نگران نبود اما همین که ایلان ماسک توئیتر را خرید و عناصر فاسد

بیشتر بخوانید

وقتی به آلمان می روید، در آنجا آبجو هم می خورید؟!

البته ما در خارج از کشــور نیز با چنین تفکر و پدیده ای سر و کار داشــتیم. به طور مثال دوســتانی که در آمریکا طرفدار مائو شــده بودند، برای اینکه ثابت کنند خیلی چریک و مبارز و طرفدار زحمتکشــان شــده اند، لباس ژنده و کاپشن نظامی پوشیده و حمام نمی گرفتند، به طوری که لباس و بدنشان همیشه بو می داد.

بیشتر بخوانید

توصیه پزشکی یک چپ مغز هنگام سکس

از ابتدای شیوع کرونا این خانم توسط  دولت چپول و پوپولیست کانادا مسئول مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا شده و تاکنون آنقدر شل کن سفت کن بر سر مردم بیچاره کانادا آورده که همه را کلافه کرده. این خانم از علاقه مندان واکسن چینی است و امروز هم شاهکار دیگری از او سر زده. او توصیه کرده هنگام سکس ماسک بزنید!

بیشتر بخوانید