چه کسی می ترسد؟ ابوالفضل محققی

رودرروئی دائم نیروهای ساده دستگاه سرکوب که جزئی از همین مردم هستند ودر هر قدم وهر لحظه در برابر مردمی که حال بر تعداشان افزوده می شود آن ها رادر وضعیت دوگانه ای قرار میدهد .

بیشتر بخوانید