خاطرات یک فعال مبارز کارگری- سياسی زمان شاه

بدنبال فوت محمود خیامی مشغول تحقیق در مورد تکنوکرات ها, کار آفرینان و صاحبان صنایع دوران پهلوی بودم که به این مقاله که در “پیام فدایی, ارگان چریکهای فدایی خلق ایران” شماره ۱۳۶, مهر ماه ۱۳۸۹ برخوردم که بدون کوچکترین تغییری اینجا منتشر میکنم.

بیشتر بخوانید