نتیجه رفراندوم: مردم شیلی به تغییر قانون اساسی «آری» گفتند

حدود ۸۰ درصد واجدان شرایط رأی دادن در شیلی به تغییر قانون اساسی به‌ عنوان یکی از عوامل تشدید نابرابری در این کشور که از دوران ژنرال آگوستو پینوشه باقی مانده، «آری» گفتند.

بیشتر بخوانید