سرودهای انقلابی چپ ایران – هوشی مین/پولياشکا پوله)

به یاد مردان و زنان مبارز، به یاد بهترین و پاکترین جوانان ایران که آرمانگرایانه برای دنیایی آزاد و برابر به پا خاستند، در برابر تندر ایستادند، خانه را روشن کردند و جان باختند.

بیشتر بخوانید