خریّت قواعد ندانستن است!

داستان از این قراره که روز چهارشنبه June 10th عده ای دانشجوی انقلابی در پورتموث ویرجینیا به این نتیجه میرسند که مجسمه های کنفدراسیون در این شهر (که یاد آور دوران برده داری است) باید پایین کشیده بشه. به این

بیشتر بخوانید