کشتار مردم برای شهروندان معمولی یک عمل شنیع است، برای جنایتکاران پست فطرتی چو خامنه ای وسیله ای است برای حفظ قدرت!

این روزها عده ای چنان از کشتار وحشیانه حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی به تعجب آمده اند که تو‌گویی دولت سوییس در یک شب ناگهان کشتار راه انداخته است! بارها شنیده ایم که ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم! اوایل من خیلی

بیشتر بخوانید