آزادی انتخاب سنگ قبر در ایران

واقعا تاریخ را که ورق بزنید هرگز حکومتی به این فاشیستی و پلیدی پیدا نمی کنید که حکومت آخوندها با مردم ایران می کند. در تمام حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری اگر مخالفان را می کشند دیگر با احساسات بازماندگانش کاری

بیشتر بخوانید