پفیوزان تاریخ ایران را بشناسید

موضوع واکسیناسیون مردم ایران در حالی که اغلب کشورها به سرعت امور واکسیناسیون اتباع خود را به پیش می برند، به کندی پیش می رود. طبق آخرین آمار تنها حدود ۵.۹ درصدکل مردم ایران واکسینه شده اند و این در

بیشتر بخوانید

مرد همیشه عوضی

برخی از افراد همیشه در سمت عوضی حقایق قرار می گیرند. نمونه اش همین کارمند سابق ناسا فیروز نادری، همکارنایاک و عاشق دمکراتهای فاسد امریکا که همواره عوضی بوده و هیچوقت در سمت مردم ایران قرار نداشت. چند سال پیش

بیشتر بخوانید

رسانه های غربی و جان بی ارزش ایرانیان

فضای مجازی پر از صحنه ها و تصاویر کشته شدگان قیام اخیر ایران است و کوچکترین صدائی از اکثریت دولتها و رسانه های غربی به گوش نمیرسد. گوئی در سکوت میگویند بکش اما زودتر کار را تمام کن. کی جان

بیشتر بخوانید