خیلی از ما مثل ابی هستیم حتی بدتر!

بنظر من بیشتر ما مثل ابی هستیم، افرادی منفعت طلب و کوته بین، منتها ابی احمق بود و حرف درونش را به زبان آورد اما ما باصطلاح زرنگ هستیم و وانمود می کنیم مثل ابی نیستیم.

بیشتر بخوانید