اسرائیل پنجاه هزار دوز واکسن کورونا [فایزر] به حکومت خودگردان فلسطینی هدیه می کند

اسرائیل پنجاه هزار دوز واکسن کورونا به حکومت خودگردان فلسطینی هدیه می کند. ممالک عرب بی اعتنا هستند.

بیشتر بخوانید

تزریق واکسن کورونا به خوبی در اسرائیل پیش می رود

در ظرف یک ماه آینده شمار افرادی که واکسن را دریافت کرده اند، به دو میلیون نفر برسند که همه شهروندان سالمند کشور و همچنین کسانی را که در بیشترین خطر قرار دارند شامل می شود.

بیشتر بخوانید