چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟ سخنرانی مهدی خلجی

داونلود مقاله “قدرت بی قدرتان” از واتسلاو هاول: پنج سال قبل از درگذشت واسلاو هاول، بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن شد که سه نوشتۀ او را که به فارسی ترجمه نشده بود به این زبان منتشر کند. این سه نوشته،

بیشتر بخوانید