مجتهدی که خل و چل شده بود و هر و هر بیخودی میخندید

آیت الله الهیان در قزوین سکته کرد. محمد صفری می فرمود: زمستان بود و بخاری خاکه اره ای هم برایش گذاشته بودند تا سرما نخورد. آمدم منزلش سر بزنم دیدم افتاده است و سریع آمدم دکتر آوردم و دکتر معاینه

بیشتر بخوانید