جان انسانها ابزار بقای نظام

ماجرای مسموم کردن دانش آموزان با گاز شیمیایی توسط رژیم، زنگ خطری است که اگر امروز به سادگی از آن عبور کنیم فردا با جنایتی بمراتب بزرگتر از هلوکاست و یا آنچه که در سوریه و روندا رخ داد را

بیشتر بخوانید