اهانت به هالو را محکوم کنیم و حواسمان به اعدام ها باشد؛ جمهوری جنایت میخواهد قهرمان ملی ایران، محمد قبادلو را اعدام کند!

آنچه که در این روزهای حساس باید برای همه ما مهم باشد، اخبار مربوط به داخل ایران است. دیروز هالو که سالها در سپاه خدمت کرده است، با علم به اینکه دست در لانه زنبور میکند، وارد تجمع سلطنت طلبان

بیشتر بخوانید

همش تقصیر شهبانو است!

از روزی که شهبانو این پاسخ ساختار شکنانه را دادند، قلب بسیاری از مردم همیشه در صحنه جریحه دار شد و رگ گردن برخی افراد از شدت خشم و عصبانیت باد کرد که مگر از روی نعش ما رد بشی که بتوانی به کشور خودت برگردی! ایران جای شما نیست. اینجا ما با همین آخوندا راحت هستیم

بیشتر بخوانید