مهندس علی و پسرش نورالدین توکلی نبوی

مهندس علی توکلی نبوی متولد 1308 از فعالین تبعیدی حامی پادشاهی در انگلیس بود و هر یکشنبه پرچم بزرگ ایران با نشان شیر و خورشید را در هاید پارک لندن به اهتزاز دراورده و علیه جمهوری اسلامی برای ایرانیانی که

بیشتر بخوانید