فاجعه آنجایی اتفاق می افتد که دینخویی با سیاست ترکیب میشود و ذهن انسان شیعی به دنبال مدینه فاضله و معصوم سیاسی میرود!

زمانی که فیلسوف شهیر و پرسشگر ایرانی، آرامش دوستدار، در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی صحبت از دینخویی ایرانیان کرد، به درستی روی یکی از بزرگترین مصیبت های این سرزمین دست گذاشت. متاسفانه این روزها که بساط منشور و

بیشتر بخوانید

نقدی مختصر بر «منشور همبستگی»

قبل از هرچیز باید بدانیم منشوری که نوشته شده نه قانون اساسی است و نه تعیین کننده نوع حکومت.  آنچه که من می فهمم یک چارچوب حداقلی است که گروههای مختلف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی دور هم گرد آیند و

بیشتر بخوانید