خرس شمالی پشت مرزهای ایران؛ پوتین به غیر از رویای تسخیر اوکراین، خواب های دیگری هم دیده است!

وقتی جهان درگیر جنگ سرد بود و تمام کشورهای جهان یا به بلوک شرق چشم داشتند و یا دوست غرب بودند، پادشاه ایران دوستی با غرب و به ویژه آمریکا را به دوستی با شوروی ترجیح داد و نتیجه این

بیشتر بخوانید