نخست وزیر اسرائیل: خامنه ای از بین همه گزینه هایش جلاد تهران را انتخاب کرد!

نفتالی بنت افزود: این آخرین فرصت برای قدرتهای جهانی است که بیدار شوند و ببینند با چه کسانی معامله میکنند. اینها یک عده قاتل هستند، عاملین قتل عام!

بیشتر بخوانید

«نظام» اسرائیل و انتقال قدرت از BB به NB

جدا از اینکه من از نتانیاهو یا نفتالی بنت خوشم بیاد, برنده مهم انتقال قدرت بدون خشونت از BB به NB «دموکراسی اسرائیل» است. به عنوان یک حامی دموکراسی این پیروزی را به مردم و «نظام» اسرائیل تبریک میگویم.

بیشتر بخوانید