نشست همبستگی و احساس سبک وزنی

رای مقابله با چنین حریف خطرناکی، ما هم باید توانمندی قابل توجهی داشته باشیم. اگر مغزهای متفکر این انقلاب افرادی مثل شیرین عبادی و گلشیفته فراهانی و امثالهم باشند، باید گریه کرد به حال این مردم که اینقدر بی بضاعتند.

بیشتر بخوانید