فریاد درخت خرما

در اطراف مدینه محلی بوده به نام صیحان که خرماهای مشهوری داشته است و به همین خاطر به آن نوع از خرما صیحانی می گفتند. صیحان یعنی جایی که فریاد یا صیحه زده شده. اما آخوندهای دوره صفویه که در

بیشتر بخوانید