میخواهید بدانید «ایرانپرستی» امثال داریوش همایون از چه جنسی بود؟

ج.ا. مثل همه حکومتهایی که در تنگنا افتاده اند به فکر کشیدن کارت «میهن پرستی» افتاده و عواملش بویژه به این جمله داریوش همایون استناد میکنند «اولویت من دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، باید ایران حفظ شود.»

بیشتر بخوانید

ناسیونالیسم آزادیخواه بزرگترین اهرم بسیج عمومی، عطا هودشتیان

جامعه ایرانی امروزه از همه سو زیر ضرب سرکوب، بدون سازمان، رهبر و ایدئولوژی قرار دارد. یعنی سه عاملی که تمامی انقلابات قرن بیستم را شکل داده بودند. ما بدون سلاح، میبایست برای خود سلاح جدید و تاکتیک جنگی تازه

بیشتر بخوانید