اجرای حکم اعدام در عهد قاجار

هنگامیکه سلطان برای نظم مملکت و حفظ مراتب عدالت حکم بسیاست میراند اول عکس آن مقصر که دزد است یا قاتل یا تقصیر دیگر کرده که واجب القتل دولتی است در عکاسخانه انداخته بحضور شاه میبرند و تا این عکس

بیشتر بخوانید