گربه مرتضی علی!

بعضی اشخاص مثل گربه مرتضی علی می مانند. اگر آنها را هرگونه به هوا پرتاب کنی٬معلق میزند ولی نهایتا چهار دست و پا به زمین برمیگردد. یا مثل کفتر جلد می مانند. آنها را  از هر مکانی ول کنی دوباره

بیشتر بخوانید