درباب موز به حلق دیگری کردن

دوستان عزیز بعد از سالها مطالعه کتابهای اسلامی هنوز هم  احادیث بکر و نابی را کشف می کنم که برمیزان شگفتیم می افزاید. مثلا امروز حدیثی را دیدم درباره فرو کردن موز توی حلق حضرت علی! بدون هیچ کم و

بیشتر بخوانید