همش تقصیر شهبانو است!

از روزی که شهبانو این پاسخ ساختار شکنانه را دادند، قلب بسیاری از مردم همیشه در صحنه جریحه دار شد و رگ گردن برخی افراد از شدت خشم و عصبانیت باد کرد که مگر از روی نعش ما رد بشی که بتوانی به کشور خودت برگردی! ایران جای شما نیست. اینجا ما با همین آخوندا راحت هستیم

بیشتر بخوانید