پیامدهای چشم پوشی نقض حقوق بشر در بحران کرونا

همه این بدبختی ها به یک جا برمیگردد و آن چشم پوشی غربی ها نسبت به نقض حقوق بشر و نبود دمکراسی و آزادی بیان در چین است. سالهاست که غربی ها فقط بخاطر منافع اقتصادی چشم بر روی نقض آزادی بیان در چین بسته اند. شما ببینید دولت چین در هنگ کنک چگونه علیه خواست مردم ایستاد و هیچ کشور اروپایی یا امریکایی از خواست مردم هنگ کنگ حمایت نکرد. چرا؟ چون نمیخواهند روابط اقتصادی شان با چین لطمه بخورد.

بیشتر بخوانید