اربعین و مشکل رژیم اسلامی با ارقام

رژیم اسلامی با ارقام مشکل دارد و درست این که مومنین به کل با ارقام مشکل دارند و شاید  ریشه این بی سوادی و عدم توانائی فهم ارقام را باید در قرآن و ناتوانی آن در محاسبات یافت که معلوم

بیشتر بخوانید