بیانیه‌ی مشترک بیش از ۴۰ تشکل و صدها فعال اجتماعی: کارگران زندانی نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!

چهار کارگر زندانی نیشکر هفت‌تپه که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، از سوی زندانبانان زندان دزفول برای شکستن اعتصاب غذا تحت فشار دارند.

بیشتر بخوانید