هویدا همان ایران بود!

مستند ۵ قسمتی #هویدا را دیدم. حقیقتا به اندازه یک دوره تاریخ دروس دانشگاهی مطلب داشت. هم درس تاریخ بود، هم شناخت ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، هم درک شرایط زمانی آن دوره و فهمیدن اشتباهات و تصمیمات غلط شاه.

بیشتر بخوانید