مرگ خامنه ای توسط روس ها

اگر روسیه روزی احساس کند که منافعش با فردی بغیر از خامنه ای بهتر تامین می شود، بدون شک خامنه ای را مثل پشگل زیر پای خود له می کنند.

بیشتر بخوانید