فراخوان اعتصاب عمومی دراعتراض به قتل مهسا امینی

از مردم مبارز کردستان تقاضا داریم به حمایت از این فراخوان برخیزند، تا با اتحاد و همبستگی جمهوری اسلامی را از تداوم جنایات شوم و دشمنی بە ویژە با زنان باز داشتە و بە شکست و رسوایی بکشانیم

بیشتر بخوانید

مرگ بر جمهوری اسلامی!

یکی از کارهایی که «نظام» با زیرکی در اعتراضات انجام میدهد، مهندسی کردن خشم مردم است. یعنی مثلا وقتی میبینند مردم بسیار خشمگین هستند، ترجیح میدهند از «رییسی» قصاب در نقش کیسه بوکس و محافظ اصل نظام استفاده شود. رییسی

بیشتر بخوانید