جنگ حضرت علی با زنبور غول پیکر

ابن المجاور روایت میکند که در جائی از سرزمین بنی سلیم – میان مکه و مدینه – حضرت علی با یک زنبور غول پیکر جنگیده و او را شکست داده است. (1) معروف است که علی از آن زنبور خواسته

بیشتر بخوانید