مجتهدی که همیشه کولر گازی همراهش بود

آخوندهای پدرسوخته و حقه باز آنچنان در دروغگویی بی شرم و حیا هستند که برای اینکه خودشان را نزد مردم بیسواد و ابله موجودی ماورایی و متافیزیکی جابزنند هیچ حد و مرز عقلی و منطقی را برای مزخرف گویی های خود نمی شناسند.

در کتاب نفیس و خنده دار “درسهایی از مردان خدا” داستانی از کرامات حضرت آیه الله آقا جمال گلپایگانی  اصفهانی نوشته که در اینجا میخوانیم:

بیشتر بخوانید