دختر «محمدعلی رامین» هم از پدرش تبری جست!

صالحه رامین در ادامه توضیحات خود خطاب به رضا کیانیان نوشت: “شاید کمتر دختری اندازه من با گشت ارشاد درگیر شده باشد، کتک خورده باشد و بازداشت شده باشد. و سعی کرده باشد پدرش نفهیمده باشد که اگر می فهمید

بیشتر بخوانید