دشمنی دیوانه وار با شیر و خورشید

رژیم جنایتکار آخوندی یک رژیم اشغالگر و ضد ایرانی است. این رژیم کینه شدیدی دارد از ایران و هر آنچه رنگ و بوی هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی دارد. تصور بکنید، جوان میهن پرستی را بازداشت کرده اند، چند روز

بیشتر بخوانید

پایان باور به مزخرفات اسلامی در ایران

هفتاد هشتاد سال پیش روشنفکرانی مثل صادق هدایت، احمد کسروی، ایرج میرزا و امثال آنها شاید تصورش را هم نمیکردند روزی نسلی در ایران قد علم کند که در پای چوبه دار بگوید در عزای من نماز و قرآن نخوانید

بیشتر بخوانید