چرا باید به این دولت اشغالگر و «کرونا» گستر مالیات بپردازیم؟ از پرداخت قبوض آب و برق و گاز خودداری کنید!

نقطه قوت نظام جنایتکار جمهوری اسلامی نیروهای نظامی و وحشی و بی رحم آن هستند و نقطه ضعفش ، اقتصاد رو به فروپاشی! اگر اندیشمندان و دولتمردان آمریکا بهترین راه مقابله با این نظام غیر مردمی را «تحریم» اقتصادی دانسته

بیشتر بخوانید