نامه ای به حضرت امام زمان؛ لطفا از ته چاه بیرون بیایید و روغن بنفشه به باسن علوی بمالید و از کرونا نهراسید!

جناب امام زمان، این نامه را با قلبی شکسته و تنی خسته، از قلب تهران برایتان مینویسم. این روزها همانگونه که مشاهده میکنید، ایران گرفتار کرونا شده است. هر کجا را که نگاه میکنم، یاد آخر الزمان و خر دجال

بیشتر بخوانید

امام رضا، حالا که کرونا آمده است نشان بده یک فراخ انگوری بودی یا یک امام معجزه گر!

سالها پیش در تحریریه یکی از روزنامه های استمرار طلب عده ای خبرنگار نشسته بودند که خبر آمد فلان بازار در مشهد آتش گرفته است… عکاس روزنامه و یکی از خبرنگاران وقتی برای تهیه گزارش و عکس و فیلم مراجعه

بیشتر بخوانید